Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van onze online omgevingen, informatie of een offerte bij ons opvraagt, klant bij ons bent of bij ons solliciteert, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Shock Media B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar websitebezoekers, relaties en klanten. Wij behandelen uw gegevens dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk. In alle gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u onze privacyverklaring, waarin staat beschreven welke gegevens wij verwerken, wanneer en met welke doel. Indien u vragen, opmerking of verzoeken heeft omtrent deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via security@shockmedia.nl of +31 (0)546 – 714 360.

Verwerking persoonsgegevens

Shock Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze online omgevingen;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Betaalgegevens;
 • Geluidsopnamen van uw telefoongesprekken met ons;
 • Gegevens die u aan ons verstrekt in uw CV of motivatiebrief;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.

Doel en grondslag

Shock Media B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten (of producten) aan u te kunnen leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling(en);
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
 • Het beantwoorden van uw vragen of aanleveren van informatie;
 • Het informeren over onderhoud of storingen ten aanzien van onze dienstverlening;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • U deelname aan bijeenkomsten te kunnen registreren;
 • Te verifiëren of we handelen met geautoriseerde personen;
 • Om (telefonische) bestellingen af te handelen en kwaliteitscontroles uit te voeren;
 • Shock Media B.V. analyseert uw gedrag op onze online omgevingen om daarmee deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Shock Media B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bijzondere persoonsgegevens

Shock Media B.V. heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over personen, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via security@shockmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens over minderjarigen

Shock Media B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker of beller 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@shockmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn gegevens

Shock Media B.V. heeft ten aanzien van alle doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen redelijke bewaartermijnen vastgesteld. In sommige gevallen dienen we gegevens langer te bewaren om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien u van mening bent dat we uw gegevens niet meer nodig hebben, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via security@shockmedia.nl.

Delen van gegevens met derden

Shock Media B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Shock Media B.V. gebruikt functionele en analytische cookies op haar online omgevingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Shock Media B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze online omgevingen goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze online omgevingen worden geen cookies geplaatst door derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shock Media B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@shockmedia.nl. Indien u klant bent bij ons, kunt u gegevens zelf aanpassen via uw klantomgeving op my.shockmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, zullen we u vragen om een afspraak te maken om zich te komen legitimeren bij ons kantoor in Almelo. We willen u vragen om niet ongevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Shock Media B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Shock Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dit aan te tonen zijn we tevens ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@shockmedia.nl.