Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van onze online omgevingen, informatie of een offerte bij ons opvraagt, klant bij ons bent of bij ons solliciteert, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Shock Media B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar websitebezoekers, relaties en klanten. Wij behandelen uw gegevens dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk. In alle gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u onze privacyverklaring, waarin staat beschreven welke gegevens wij verwerken, wanneer en met welke doel. Indien u vragen, opmerking of verzoeken heeft omtrent deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via security@shockmedia.nl of +31 (0)546 – 714 360.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Shock Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier-onder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geslacht
 • IP-adres.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze online omgevingen.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Betaalgegevens.
 • Geluidsopnamen van uw telefoongesprekken met ons.
 • Gegevens die u aan ons verstrekt in uw CV of motivatiebrief bij een sollicitatie.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.

Doel en grondslag

Shock Media B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten (of producten) aan u te kunnen leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling(en).
 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame- uitingen.
 • Het beantwoorden van uw vragen of aanleveren van informatie.
 • Het informeren over onderhoud of storingen ten aanzien van onze dienstverlening.
 • Storingen op te kunnen lossen en digitale aanvallen te kunnen detecteren en blokkeren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te beheren.
 • U deelname aan bijeenkomsten te kunnen registreren en faciliteren.
 • Te verifiëren of we handelen met geautoriseerde personen.
 • Om (telefonische) bestellingen af te handelen en kwaliteitscontroles uit te voeren.
 • Shock Media B.V. analyseert uw gedrag op onze online omgevingen om daarmee deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Shock Media B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bijzondere persoonsgegevens

Shock Media B.V. heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over personen, tenzij dit nodig is voor specifieke doeleinden en hiervoor expliciet toestemming is gegegeven. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via security@shockmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens over minderjarigen

Shock Media B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Indien dit in uitzonderlijke gevallen toch voorkomt zal dit enkel gebeuren mits deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker of beller 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@shockmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn gegevens

Shock Media B.V. heeft ten aanzien van alle doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen  redelijke bewaartermijnen vastgesteld. We zullen uw gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig of vereist. In sommige gevallen dienen we gegevens langer te bewaren om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien u van mening bent dat we uw gegevens niet meer nodig hebben, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via security@shockmedia.nl.

Delen van gegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens nooit en delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer hier een specifek doel voor is en wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat deze partijen bepaalde dienstverlening voor ons uitvoeren of wij samenwerken met deze partijen. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT of infrastructuur dienstverleners
 • Financiële dienstverleners
 • Partners
 • Your.Online
 • Business units van Your.Online

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of duidelijke afspraken maken over de omgang met en bescherming van persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

Shock Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dit aan te tonen zijn we tevens ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@shockmedia.nl.

Cookies

Shock Media B.V. gebruikt functionele en analytische cookies op haar online omgevingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Shock Media B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze online omgevingen goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We maken geen gebruik van tracking cookies om u te volgen over verschillende websites en applicaties.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze online omgevingen worden geen cookies geplaatst door derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shock Media B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@shockmedia.nl. Indien u klant bent bij ons, kunt u gegevens zelf aanpassen via uw klantomgeving op my.shockmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, zullen we u vragen om een afspraak te maken om zich te komen legitimeren bij ons kantoor in Almelo. We willen u vragen om niet ongevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, kan het zijn dat ook onze privacy- en cookieverklaring aangepast zal worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.